मेरी आवाज मे आपका स्वागत है |दीजिए मेरी आवाज को अपनी आवाज |

Website templates

13 फ़र॰ 2014

ANJAAN AATMA

 AlÉeÉÉlÉ AÉiqÉÉ
lÉ eÉÉlÉå MÑüSUiÉ eÉÏuÉlÉ qÉåÇ MæüxÉå-MæüxÉå AlÉÑpÉuÉ MüUÉiÉÏ Wæû ? MÑüNû AlÉWûÉålÉÏ bWûOûlÉÉLÆ WûqÉÉUå ÌSsÉ-ÌSqÉÉaÉ mÉU LåxÉÉ AxÉU NûÉåQû eÉÉiÉÏ WæûÇ , ÎeÉlWåûÇ pÉÔsÉ mÉÉlÉÉ xÉÇpÉuÉ WûÏ lÉWûÏÇ | AÉeÉ qÉæÇ oÉWÒûiÉ mÉUåvÉÉlÉ WÕûÆ , CiÉlÉÏ ÌMü qÉæÇ ZÉÑS Måü WûÏ uÉvÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ WÕûÆ | oÉxÉ ÌoÉlÉÉ ÌMüxÉÏ MüsmÉlÉÉ Måü rÉÉ MüWûÉlÉÏ aÉRåû , uÉWû oÉiÉÉMüU AmÉlÉå qÉlÉ MüÉ oÉÉåfÉ WûsÉMüÉ MüUlÉÉ cÉÉWûiÉÏ WÕûÆ , eÉÉå ÌmÉNûsÉå cÉÉU-mÉÉÆcÉ bÉhOûÉåÇ xÉå qÉÑfÉå AlSU WûÏ AlSU fÉMüfÉÉåU UWûÉ Wæû | qÉÑfÉå AmÉlÉÏ WûÏ AÉÆZÉÉåÇ mÉU ÌuɵÉÉxÉ lÉWûÏÇ WûÉå UWûÉ
AÉeÉ xÉÑoÉWû qÉæÇ bÉU xÉå< 7:55 mÉU ÌlÉMüsÉÏ | UÉåeÉÉlÉÉ Måü xÉqÉrÉ xÉå mÉÉÆcÉ ÍqÉlÉOû mÉWûsÉå | lÉ eÉÉlÉå AÉeÉ qÉåUÉ MüÉqÉ mÉÉÆcÉ ÍqÉlÉiÉ mÉWûsÉå MæüxÉå ÌlÉmÉOû aÉrÉÉ | UÉåeÉÉlÉÉ qÉæÇ WûÉÆÄniÉå-WûÉÆÄniÉå AÉæU pÉÉaÉiÉå-pÉÉaÉiÉå eÉæxÉå-iÉæxÉå qÉÑÎvMüsÉ xÉå AÉPû oÉeÉå bÉU xÉå ÌlÉMüsÉiÉÏ WÕûÆ | oÉåOåû MüÉå xMÔüsÉ NûÉåQèiÉÏ WÒûD xÉÏkÉÉ AmÉlÉå MüÉqÉ MüÉå cÉsÉÏ eÉÉiÉÏ WÕûÆ AÉæU mÉÔUå xÉqÉrÉ mÉU 8:30 mÉWÒûÆcÉ WûÏ eÉÉiÉÏ WÕûÆ | qÉåUå eÉÉlÉå Måü qÉÉaÉï qÉåÇ LMü UåsÉuÉå ÄTüÉOûMü mÉQèiÉÉ Wæû , eÉWûÉÇ xÉå WûU UÉåeÉ 8:25 MüÉå OíåûlÉ ÌlÉMüsÉiÉÏ Wæû | rÉWû WûU UÉåeÉ MüÉ MüÉqÉ Wæû AÉæU WûqÉåÇ ÄTüÉOûMü oÉlS WûÉålÉå Måü MüÉUhÉ mÉUåvÉÉlÉÏ pÉÏ EPûÉlÉå mÉQèiÉÏ Wæû YrÉÉåÇÌMü xÉpÉÏ MüÉå AmÉlÉå MüÉqÉ mÉU eÉÉlÉå MüÐ CiÉlÉÏ eÉsSÏ UWûiÉÏ Wæû ÌMü WûqÉ ÌoÉlÉÉ SÕxÉUÉåÇ MüÐ mÉUuÉÉWû ÌMüL pÉÉaÉiÉå WæûÇ |
qÉÑfÉå oÉWÒûiÉ MüqÉ WûÏ oÉlS ÄTüÉOûMü MüÉ xÉÉqÉlÉÉ MüUlÉÉ mÉQûÉ Wæû , YrÉÉåÇÌMü qÉæÇ AMüxÉU OíåûlÉ Måü ÌlÉMüsÉ eÉÉlÉå Måü oÉÉS sÉaÉpÉaÉ 8:30 mÉWÒûÆcÉiÉÏ WÕûÆ AÉæU iÉoÉ ÄTüÉOûMü ZÉÑsÉÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû |
AÉeÉ lÉ eÉÉlÉå MæüxÉå qÉæÇ eÉsSÏ ÌlÉMüsÉÏ AÉæU eÉoÉ ÄTüÉOûMü mÉU mÉWÒûÆcÉÏ iÉÉå ÄTüÉOûMü oÉlS ÍqÉsÉÉ AÉæU cÉÔÆÌMü qÉæ AmÉlÉå xMÔüOûU mÉU eÉÉiÉÏ WÕûÆ iÉÉå ÄTüÉOûMü Måü ÌoÉsÉMÑüsÉ xÉqÉÏmÉ eÉÉMüU ZÉQåû WûÉålÉå MüÐ eÉaÉWû ÍqÉsÉ eÉÉiÉÏ Wæû | aÉÉQûÏ AÉlÉå qÉåÇ ApÉÏ SÉå-iÉÏlÉ ÍqÉlÉOû oÉÉMüÐ jÉå AÉæU xÉpÉÏ MüÐ ÌlÉaÉÉWåûÇ oÉlS ÄTüÉOûMü mÉU sÉaÉÏ jÉÏÇ | AcÉÉlÉMü aÉÉQûÏ MüÐ AÉuÉÉeÉ xÉÑlÉÉD SÏ AÉæU SÕxÉUÏ iÉUÄTü xÉå ÄTüÉOûMü Måü ZÉqpÉå Måüå lÉÏcÉå xÉå ÌlÉMüsÉ MüU LMü 55-60 uÉwÉÏïrÉ AÉæUiÉ UåsÉuÉå OíæûMü Måü mÉÉxÉ AÉMüU aÉÉQûÏ Måü xÉÉqÉlÉå xÉå WûÏ mÉÉU MüUlÉå MüÉ mÉërÉÉxÉ MüUlÉå sÉaÉÏ | ExÉå SåZÉMüU pÉÉUÏ pÉÏQû qÉåÇ WûsÉcÉsÉ qÉcÉ aÉD AÉæU ExÉå mÉÏNåû eÉÉlÉå Måü ÍsÉL MüWûiÉå WÒûL sÉaÉpÉaÉ xÉpÉÏ SåZÉlÉå uÉÉsÉå ÍcÉssÉÉ EPåû | ElÉqÉåÇ xÉå LMü qÉæÇ pÉÏ jÉÏ | aÉÉQûÏ qÉÑÎvMüsÉ xÉå SxÉ ÄTÑüOû MüÐ SÕUÏ mÉU WûÉåaÉÏ AÉæU xÉpÉÏ SåZÉlÉå uÉÉsÉå MåüuÉsÉ ÍcÉssÉÉ WûÏ xÉMüiÉå jÉå | lÉ eÉÉlÉå LåxÉÉ YrÉÉ jÉÉ ÌMü ExÉå ÌMüxÉÏ MüÐ pÉÏ AÉuÉÉÄeÉ xÉÑlÉÉD lÉ SÏ | AÉæU aÉÉQûÏ MüÐ iÉåÄeÉ UÄniÉÉU Måü xÉÉqÉlÉå MåüuÉsÉ MÑüNû WûÏ xÉæMåühQ< qÉåÇ ExÉMåü vÉUÏU Måü OÒûMüQåû-OÒûMüQåû ÌoÉZÉU aÉL | lÉ eÉÉlÉå YrÉÉåÇ qÉåUÏ cÉÏZÉ ÌlÉMüsÉ aÉD AÉæU mÉiÉÉ lÉWûÏÇ qÉæÇ YrÉÉåÇ MüÉÆmÉ UWûÏ jÉÏ | qÉæÇ AmÉlÉå AÉmÉ MüÉå pÉÏ xÉÇpÉÉsÉ lÉWûÏÇ mÉÉ UWûÏ jÉÏ | MåüuÉsÉ CiÉlÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ aÉÉQûÏ Måü ÌlÉMüsÉiÉå AÉæU ÄTüÉOûMü Måü ZÉsÉlÉå qÉåÇ erÉÉSÉ xÉå erÉÉSÉ LMü rÉÉ SÉå ÍqÉlÉOû MüÉ xÉqÉrÉ sÉaÉÉ WûÉåaÉÉ AÉæU qÉælÉåÇ SåZÉÉ ExÉ AÉæUiÉ Måü vÉUÏU MüÉ LMü pÉÉaÉ LMü MüÉæL MüÉ pÉÉåeÉlÉ pÉÏ oÉlÉ cÉÑMüÉ jÉÉ |

MüÉvÉ ExÉlÉåÇ WûqÉÉUÏ AÉuÉÉÄeÉ xÉÑlÉ sÉÏ WûÉåiÉÏ AÉæU mÉÏNåû cÉsÉÏ aÉD WûÉåiÉÏ | iÉoÉ xÉå sÉåMüU AoÉ iÉMü qÉæÇ ÌMüiÉlÉÏ AxÉWûeÉ AÉæU mÉUåvÉÉlÉ WÕûÆ , uÉWû vÉoSÉåÇ qÉåÇ orÉÉlÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÏ | ZÉæU , CiÉlÉå pÉÉUÏ qÉlÉ xÉå ExÉ AlÉeÉÉlÉÏ AÉiqÉÉ MüÉå AsÉÌuÉSÉ MüWûÉ AÉæU qÉæÇ MüÉqÉ qÉåÇ sÉaÉ aÉD | DµÉU ExÉMüÐ AÉiqÉÉ MüÉå vÉÉÎliÉ mÉëSÉlÉ MüUå AÉæU qÉæÇ ExÉå pÉÑsÉÉ mÉÉFÆ rÉWûÏ mÉëÉjÉïlÉÉ Wæû |